KURS
INSTRUKTORSKI

KURS INSTRUKTORSKI pierwszej pomocy IFACC

Kursy Instruktorski Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC (International First Aid Certification Centre), jest prowadzony przez Trenerkę IFCC dr Beatę Zysiak-Christ oraz trenerów IFCC na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre

Nazwa kursu w j. polskim Kurs instruktorski pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

 

Nazwa kursu w j. angielskim First Aid (CPR/Adult/Child/Infant), AED, Secondary Care and Care for Children Instructor Course

Liczba uczestników kursu

do 6 osób – na 1 trenera instruktorów,

do 12 osób – na 1 trenera instruktorów i 1-go lub więcej asystentów.

KURSY PROWADZONE SĄ PRZEZ DR BEATĘ ZYSIAK-CHRIST, ADIUNKTA AWL WE WROCŁAWIU. WYKŁADOWCĘ PRZEDMIOTÓW RATOWNICTWA CYWILNEGO I WOJSKOWEGO, RATOWNIKA, INSTRUKTORA, NAUCZYCIELA PP. ORAZ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ RATOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW.

Prowadzimy kursy zarówno dla grup zorganizowanych, firm, instytucji, nauczycieli, trenerów, instruktorów. Dostosowujemy program i czas kursu do Państwa potrzeb. Czas kursu uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia (4h,8h,12h) Kursy prowadzone są w oparciu najnowsze standardy i wytyczne.

Certyfikaty i zaświadczenia

wystawiane po odbytym kursie

Instytucje wydające dokumenty

Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy:

International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Instytucja wydająca zaświadczenie zgodne z przepisami Ministra Edukacji Narodowej:

Instytut Promocji Ratownictwa

Zaświadczenia i certyfikaty

certyfikat międzynarodowy:

asygnowany przez International First Aid Certification Centre, wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej

zaświadczenie ukończenia kursu:

wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej

Szczegółowy program kursu

Odbiorcy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich (wymagany ukończony 18 r. ż.), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych oraz nabyć umiejętności dydaktyczne oraz kompetencje instruktora pierwszej pomocy. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które chcą zajmować się powszechnym nauczaniem pierwszej pomocy i promocją bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy;

Wartość:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne:

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu „prawda / fałsz"). Uczestnik kursu zdaje także egzamin praktyczny (prezentacja dydaktyczna wraz z pokazem umiejętności ratowniczych).

Zasady przyjęcia na kurs:

Kurs jest prowadzony od podstaw, wiec nie są wymagane wcześniejsze kursy lub kwalifikacje.
Uczestnik kursu musi spełnić wszystkie standardy edukacyjne, dlatego też należy pamiętać, że wymagana jest pełna sprawność motoryczna.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych.
Ćwiczenia praktyczne, scenariusze, ćwiczenia dydaktyczne oraz egzaminy (teoretyczny i praktyczny) są realizowane w formie stacjonarnej.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

– blok samokształcenia,
– blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręczniki w formacie pdf, które są udostępniane słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręcznikach.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu (lub w miejscach organizacji kursu), słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia. W części 2-giej kształcenia praktycznego, słuchacz uczestniczy w zajęciach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania pierwszej pomocy.

Atuty naszych zajęć

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Czas trwania zajęć stacjonarnych 2 dni

 

Liczba godzin zajęć

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:

  • 14 godz. dydaktycznych przeznacza się na pracę własną kursanta,
  • 8 godzin na zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze) na poziomie ratowniczym,
  • 8 godzin na zajęcia dydaktyczne i standardy nauczania pierwszej pomocy.

Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu. Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności na poziomie ratowniczym i dydaktycznym, które określono w ramowym programie kursu.